scholar, artist, community organizer
tumblr_o10ktt6wfy1v4f75ro1_400.jpg

Intro

artist, archivist, & community organizer.